NGO

Get Adobe Flash player

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2014-03-13 08:15, agasior

Image preview

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partenerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

DKDS-y mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Do ich zadań w szczególności należy:

 1. Konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy, w zakresie działalności danego DKDS-u.
 2. Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi określonymi w § 5 ust. 1 oraz opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych;
 3. Delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu.
 4. Wskazywanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołów roboczych,o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 5. Współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców.
 6. Współpraca z WRDPP, BKDS-ami, DKDS-ami i FKDS.

DKDS-y realizując swoje zadania mogą:

 1. Określać potrzeby społeczne, sposoby ich zaspokajania oraz animować i utrzymywać kontakty z mieszkańcami np.: poprzez organizowanie otwartych spotkań dla mieszkańców.
 2. Występować do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności.

 

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego funkcjonują na poziomie lokalnym, tzn. w dzielnicach m.st. Warszawy. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jedna taka dzielnicowa komisja.W skład DKDS-u wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych z głosem doradczym działających w zakresie zadań publicznych należących do dzielnicy, przy której działa DKDS oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez zarząd dzielnicy. 

Obecnie działa 18 dzielnicowych komisji. Wszystkie organizacje, które mają chęć i ochotę, aby włączyć się w prace dzielnicowej komisji, mogą zgłosić się do już istniejącej lub, jeśli w ich dzielnicy jeszcze takiej komisji nie ma, razem z innymi organizacjami (musi być ich przynajmniej pięć) zgłosić wniosek o powołanie dzielnicowej komisji do burmistrza.

Komisje powoływane są i działają na mocy § 25 programu współpracy na 2019 rok.

 

Posiedzenia DKDS-u są jawne i otwarte. DKDS sporządza i przesyła na adres ngo@um.warszawa.pl do zamieszczenia na stronie internetowej Miasta www.ngo.um.warszawa.pl

 1. Regulamin pracy oraz zarys rocznego planu pracy.
 2. Aktualną informację o przewodniczącym i prezydium wraz z danymi kontaktowymi oraz aktualną listę organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych. Listę można aktualizować także w ciągu roku kalendarzowego.
 3. Ogłoszenie o miejscu i terminie posiedzeń (na co najmniej siedem dni przed terminem spotkania).
 4. Sprawozdania ze swoich posiedzeń, zawierające główne ustalenia i wyniki głosowań (w terminie nie dłuższym niż miesiąc od odbycia spotkania.
 5. Roczne sprawozdanie z pracy DKDS-u.