NGO

Get Adobe Flash player

Dostępność środków finansowych w 2020 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-01-03 11:55, ext.piotr.jesiotr

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
Oferty należy składać w generatorze, następnie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, które musi zostać podpisane (czytelnie) przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w miejscu wskazanym w naborze elektronicznym. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej dostarczenia pod wskazany adres w wersji papierowej (nie liczy się data stempla pocztowego). 

Przed złożeniem oferty zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnej procedury małych dotacji.

Bemowo

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnospranych

link do naboru w generatorze Witkac: https://www.witkac.pl/#contest/view?id=13488

Pula dostepnych środków: 20 000,00 zł

 

Środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2020 roku

Pula dostepnych środków: 106 915,00 zł

Link do naboru w generatorze Witkac: https://www.witkac.pl/#contest/view?id=13502

 

Środki z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2020 roku „Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami”
wysokość środków: 8272 zł
Link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#contest/view?id=13750

Środki z zakresu ultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z wykorzystaniem dostępnych obiektów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Bemowo
Wysokość środków: 26 000 zł
Link do naboru w generatorze https://witkac.pl/#/Contest/View/13858

Białołęka

Środki z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku 20 000 zł Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=13387

Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami 2020

Pula dostępnych środków: 8 500 zł

Link do naboru w generatorze Witkac: https://witkac.pl/#/Contest/View/13555

Środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. w 2020 r.
Wysokość środków: 13 100 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=13637

Środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Wysokość środków: 37 700 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/13697

 

 

Ochota

Środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, o których mowa w art.4 ust.16 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wysokość środków: 17 000 zł
Link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#contest/view?id=13831

Środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w roku 2020,
Wysokość środków: 30 000zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=13844

Środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2378.5 zł Link do naboru w generatorze https://witkac.pl/#contest/view?id=13112

1Praga Północ

Środki zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 40 000 zł Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/13473

Środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy w roku 2020.
Wysokość środków: 10 000zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=13938

Śródmieście

 

środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku

23 690 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=13416 

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Wysokość środków: 37 275,00 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=13743

Środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku.
Wysokość środków: 19976 zł
Link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/13762

Mokotów

https://witkac.pl/#contest/view?id=13771

środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów
wysokość środków: 9010 zł
link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=10838

>

środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej :

19 700

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=12929

 

Wawer

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku

20.000 zł.

Link do konkursu, wersja robocza https://www.witkac.pl/#contest/view?id=13211

 

Środki z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku - przeznaczone na organizację imprez sportowych w Dzielnicy Wawer w 2020r.
Pula środków: 40 000 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=13896

Środki z zakresu: wspierania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku.
Pula środków: 80 000 zł
Link do naboru w generatorze: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/13895

Wilanów
środki z zakresu Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów.
pula środków 30 000 zł
link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/13850

Wola

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

27 000 zł

https://witkac.pl/#/Contest/View/12549

 

Środki z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Wysokość środków: 20 000 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=13772

Włochy
Środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Wysokość środków 17 410,00
Link do naboru w generatorze https://www.witkac.pl/#contest/view?id=13579

Środki z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Wysokość środków 15 000,00
Link do naboru w generatorze https://www.witkac.pl/#/Contest/View/13582

Żoliborz:

środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 90 342 zł link do naboru z generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/13461

 

środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku:

szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - kwota 19.416 zł

link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=13530

sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - 5.000 zł

link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=13531

 

 

Biuro Edukacji

środki z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania: Działania edukacyjno - wychowawcze na rzecz mieszkańców Warszawy w roku 2020

100 000 zł

https://witkac.pl/#/contest/view?id=13479

 

Biurze Pomocy i Projektów Społecznych:

środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku

100 000 zł

https://witkac.pl/#/Contest/View/13355

środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku na realizację działań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020. 3 930zł link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/13404

 

środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania w obszarze bezdomności.

30 000 zł 

https://witkac.pl/#/Contest/View/13540

Środki z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów oraz osób represjonowanych wynikających z Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 w 2020 roku
Wysokość środków: 50 000 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/13712

środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku na zadania dot. przeciwdziałania uzależnieniom, wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.
Wysokość środków: 30 000 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/13500

Środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania dot. poradnictwa specjalistycznego w 2020 r.
Wysokość środków: 45 000 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/13375

Centrum Komunikacji Społecznej

środki z zakresu,działalności na rzecz organizacji pozarzadowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w 2020 roku

19 472 zł

https://witkac.pl/#/contest/edit/?id=13593