NGO

Get Adobe Flash player

Dzierżawa nieruchomości

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-12-07 11:30, mleciak

Możliwość dzierżawienia nieruchomości m.st. Warszawy przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy, reguluje m.in. zasady udostępniania gruntu dla organizacji pozarządowych.

 

Preferencyjne Warunki
Zgodnie z § 4 Zarządzenia dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udostępnienia gruntu na zasadach innych niż w zarządzeniu, w odniesieniu do niekomercyjnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez m.st. Warszawa oraz przez samorządowe instytucje kultury dla których organizatorem jest m.st. Warszawa, a także wydarzeń organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe, które zostały objęte patronatem Prezydenta m. st. Warszawy lub są organizowane przy współudziale m. st. Warszawy.

Możliwość ubiegania się o obniżoną stawkę czynszu dzierżawnego reguluje § 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia:

  1. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego netto dla dzielnic m.st. Warszawy uwzględniające cele dzierżawy zostały określone w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
  2. Dopuszcza się stosowanie stawek symbolicznych lub obniżonych w przypadku wydzierżawiania nieruchomości na cele zgodne z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawek symbolicznych rozumianych jako 10% wartości obowiązującej dla danego terenu minimalnej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego netto lub obniżonych rozumianych jako 50% wartości obowiązującej dla danego terenu minimalnej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego netto, zatwierdza Prezydent m. st. Warszawy na wniosek Dyrektora, zastępcy Dyrektora lub pełnomocnika. W przypadku wniosków składanych przez organizacje pożytku publicznego dopuszcza się zatwierdzanie stawek przez Dyrektora na wniosek pełnomocnika.
  3. Dopuszcza się w indywidualnych sprawach, istotnych z punktu widzenia interesu odpowiednio m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa, obniżenie stawek minimalnych, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zatwierdzenia obniżonych stawek przez Prezydenta m. st. Warszawy na uzasadniony wniosek Dyrektora, zastępcy Dyrektora lub pełnomocnika. W przypadku wniosków składanych przez organizacje pożytku publicznego dopuszcza się zatwierdzanie stawek przez Dyrektora na wniosek pełnomocnika.

 

 

Zasady wydzierżawiania nieruchomości
Zgodnie z § 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia wydzierżawieniu mogą podlegać nieruchomości lub ich części, które:

1)      stanowią własność m.st. Warszawy, na podstawie ostatecznych decyzji komunalizacyjnych,

2)      zostały zinwentaryzowane jako mienie podlegające komunalizacji na rzecz m. st. Warszawy,

3)      zostały nabyte na własność m.st. Warszawy w innym trybie,

4)      stanowią własność Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

  1. W uzasadnionych przypadkach wydzierżawiane mogą być nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla których nie ma ustalonego prawnego właściciela, a które pozostają we władaniu m. st. Warszawy lub Skarbu Państwa. Zapis określający stan prawny nieruchomości winien zostać umieszczony w umowie.

Komórka organizacyjna Urzędu, wydział dla dzielnicy, jednostka organizacyjna przygotowują nieruchomość do wydzierżawienia zgodnie z § 4 załącznika nr 1 do Zarządzenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (.Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) zawierający:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

2) powierzchnię nieruchomości,

3) opis nieruchomości,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,

5) termin zagospodarowania nieruchomości,

6) wysokość opłat z tytułu dzierżawy,

7) terminy wnoszenia opłat,

8) zasady aktualizacji opłat,

9) informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia.

 Obowiązek przygotowania wykazu nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 miesięcy, zgodnie z art. 35 ust.1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3.     Pełnomocnik w zakresie umocowania zatwierdza wykaz nieruchomości do wydzierżawienia.

4.      Wykaz, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu, urzędu dzielnicy, jednostki organizacyjnej na okres 21dni.

5.    Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy w przypadku spraw załatwianych przez komórki organizacyjne Urzędu, na stronie internetowej urzędu dzielnicy w przypadku spraw załatwianych przez komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy, na stronie internetowej właściwej jednostki organizacyjnej oraz informuje się pisemnie podmiot zgłaszający wniosek. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

  6.   W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy z jakichkolwiek przyczyn w okresie 3        miesięcy od daty zdjęcia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia, procedura dzierżawy zostanie przeprowadzona od początku.

 

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości powinien zawierać dane określone we wzorze, który stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia. Wniosek składa się w:

  • Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy m.st. Warszawy – w przypadku gdy nieruchomość znajduje się w kompetencjach Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy,
  • jednostce organizacyjnej, która administruje danym terenem.

Dodatkowe informacje odnośnie dzierżawy nieruchomości z zasobu m.st. Warszawy można uzyskać w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa m.st. Warszawy.  Wykaz telefonów i adresów dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Odnośniki – Podstawa prawna:

ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260);

Zarządzenie Nr 811/2017 r. Prezydenta M.ST. Warszawy 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.