NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży; otwarty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-28 09:05, eturczanska

Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 20 grudnia, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/strona do dnia 20 grudnia 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku do godz. 18:00 w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, 00-691 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agata Socha, nr telefonu 224439281, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nr 2853/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: ogloszenie_konkursowe_-_sport_som_-_2020_bip.docx, rozmiar pliku: 50.38 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 2976/2019 ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: komisja_konkursowa_sport_2020_-_uchwala.docx, rozmiar pliku: 23.54 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: som_wyniki-oceny-formalnej-93-210.rtf, rozmiar pliku: 70.07 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_som.pdf, rozmiar pliku: 1288.51 KB)
  Pobierz