NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-09-14 14:46, ext.piotr.jesiotr

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2018-2021

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 8 października, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w  latach 2018 - 2021​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2019-2021

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08.10.2018 roku do godz. 1530​Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2018 roku do godz. 1600 ​ w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Hubert Mazurek - Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, nr telefonu 22 443 92 80, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 ).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 12338/2018 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę 12251
  (plik: uchwala_zmieniajaca_-_pwd_2018-2021.doc, rozmiar pliku: 149 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 12474/2018 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 3 października 2018 r w sprawie powołania komisji
  (plik: 0098_001.pdf, rozmiar pliku: 152.65 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: image.pdf, rozmiar pliku: 249.57 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_oceny_merytorycznej_konkurs_pwd_2018-2021_srodmiescie.pdf, rozmiar pliku: 93.31 KB)
  Pobierz