NGO

Get Adobe Flash player

Prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-28 14:18, jholanowski

Prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020-2022 ; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 20 grudnia, 2019 - 15:40

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: 

Prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020-2022 

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20 grudnia 2019 roku do godz. 15:40. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku do godz. 18:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców – Kancelaria Główna Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. przy ul. Nowogrodzkiej 43 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Hubert Mazurek, nr telefonu 22 443 92 80, od poniedziałku do piątku w godz. 13-16).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 2849/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_ogloszenie_konkursowe_-_magazyny_2020-2022.docx, rozmiar pliku: 50.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 2846/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_komisja_konkursowa_pomoc_spoleczna_i_profilaktyka_2020_i_2020-2022.docx, rozmiar pliku: 25.38 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 2909/2019 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 2849/2019
  (plik: uchwala_nr_2909_2019_zmieniajaca_uchwale_nr_2849_2019_ogloszenie_konkursowe_-_magazyny_2020-2022_-_poprawione.docx, rozmiar pliku: 50.77 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: image.pdf, rozmiar pliku: 194.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy-pomoc_spoleczna_-_magazyny_2020-2022.doc, rozmiar pliku: 38 KB)
  Pobierz